เสาร์. ก.ย. 25th, 2021

โฟกัสนิวส์ทูเดย์

เจาะประเด็น ข่าวดัง ทั่วไทย

ป.ป.ช.ได้มีมติชี้มูลความผิดทางอาญาและวินัย ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนราธิวาสเสนอ รวม 8 เรื่อง และได้มีคำพิพากษาในคดีแล้ว 1 เรื่อง

1 min read


ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนราธิวาส ระบุ คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้มีมติชี้มูลความผิดทางอาญาและวินัย ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนราธิวาสเสนอ รวม 8 เรื่อง และได้มีคำพิพากษาในคดีแล้ว 1 เรื่อง

วันนี้ (4 ก.ย.60) นายณัฐวุฒ ขมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า นับตั้งแต่การประกาศแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงาน ป.ป.ช.ให้มีสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 ทางสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการไต่สวนเรื่องกล่าวหาร้องเรียน ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้มีมติชี้มูลความผิดทางอาญาและวินัยแล้ว ทั้งสิ้น 8 เรื่อง ประกอบด้วย ส่วนราชการทั่วไป (ปกเหลือง) จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ คดีหมายเลขแดง 117-1-3/2559 ชี้มูลความผิดเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 กรณีนางสาวกชพร คะนึงคิด เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งคลังจังหัดนราธิวาส ได้ดำเนินการเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากขององค์กรต่าง ๆ ซึ่งเปิดบัญชีไว้ที่ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส และอยู่ในความดูแล จัดการหรือรักษาของสำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส ไปโดยมิชอบ จำนวน 3 บัญชี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 697,017.76 บาท และปลอมเอกสารอันเป็นเอกสารราชการ และนำไปยื่นต่อคณะกรรมการสอบสวนวินัยราชการ อันเป็นการใช้เอกสารราชการปลอม
คดีหมายเลขแดงที่ 162-2-5/2559 ชี้มูลความผิดเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 กรณีนายนิตย์ หรือชุติวัต กล้าศักดา เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมพัฒนา 2 ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน ออกเอกสารหลักฐานแสดงผลการเรียน หรือ ป.05 หรือใบสุทธิ ให้แก่นายมานะ ลีมิง ทั้งที่ไม่ได้จบหลักสูตรประถมศึกษาปีที่ 6 โดยที่คดีได้มีการส่งฟ้องศาลจังหวัดนราธิวาส และได้มีคำพิพากษาในคดีนี้แล้ว
คดีหมายเลขแดงที่ 275-2-3/2559 ชี้มูลความผิดเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 กรณีนายเฉลิม พละสิทธิ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะรือโบตก กระทำการทุจริตในการยืมเงินทดรองราชการ อนุมัติการยืม และเบิกเงินจากบัญชีเงินฝากของโรงเรียนบ้านมะรือโบตก โดยมิชอบ จำนวน 24 สัญญา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 840,261 บาท

 

คดีหมายเลขแดงที่ 052-2-5/2560 ชี้มูลความผิดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 กรณีนายสถาพัฒน์ สุทธิศักดิ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส กับพวกรวม 7 ราย ร่วมกันกระทำทุจริต โดยการจัดทำเอกสารการจัดจ้างก่อสร้าง การตรวจรับงาน กรอนุมัติและการเบิกจ่ายเงินในโครงการก่อสร้างประตูรั้วและป้ายแจวงทางหลวงชนบทนราธิวาสอันเป็นเท็จ ทั้งที่การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามสัญญา
และคดีหมายเลขแดงที่ 182-2-5/2560 ชี้มูลความผิดเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 กรณีนายสุนิตย์ ธรรมประพัทธ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส สั่งการให้แก้ไขรายงานการประชุมเรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์ ซึ่งไม่ถูกต้องตรงตามความจริงแล้วใช้รายงานการประชุมดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานในการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปกเขียว) จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ คดีหมายเลขแดงที่ 334-2-5/2559 ชี้มูลความผิดเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 กรณีนายสกุลศักดิ์ มะดาโอ๊ะ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก ใช้อำนาจหน้าที่ดำเนินการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลังใหม่) และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลังเก่า) โดยมิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คดีหมายเลขแดงที่ 009-2-5/2560 ชี้มูลความผิดเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 กรณีนายอาแว สารู เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาเยาะมาตี อำเภอบาเจาะ กับพวกรวม 3 ราย ร่วมกันหักเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ขององค์กรบริหารส่วนตำบลกาเยาะมาตี อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

และคดีหมายเลขแดงที่ 120-2-5/2560 ชี้มูลความผิดเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 กรณีว่าที่ร้อยตรีบดินทร์ ลอแมง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และนางสาวรัตนา ขัดแก้ว เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส ร่วมกันกระทำการทุจริต โดยจัดทำเอกสารใบส่งของ ใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน แล้วลงรายมือชื่อในใบตรวจรับพัสดุแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการงานวันลอยกระทง ประจำปี 2558 งบประมาณประจำปี 2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลอันเป็นเท็จ

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนราธิวาส ได้ส่งรายงานการไต่สวนไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญา หรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หรือผู้บังคับบัญชาเพื่อลงโทษทางวินัยแล้วแต่กรณี อย่างไรก็ตามการชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ยังไม่ถือเป็นที่สุด ผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด
นายณัฐวุฒ ขมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนราธิวาส กล่าวด้วยว่า ขณะนี้สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนราธิวาส มีเรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่อยู่ในขั้นแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน จำนวน 25 เรื่อง ซึ่งหากเรื่องร้องเรียนใดมีมูล คณะกรรมการ ป.ป.ช.จะมีมติให้เข้าสู่กระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com

You may have missed

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Share