ศุกร์. มิ.ย. 18th, 2021

โฟกัสนิวส์ทูเดย์

เจาะประเด็น ข่าวดัง ทั่วไทย

สพม.30 (ชัยภูมิ) พัฒนาเข้มครู เน้นขยายผลเพื่อให้นักเรียนมีงานทำ รูปแบบ“ธุรกิจพอเพียง”(ชมคลิปคลิกเลย)

1 min read

สพม.30 (ชัยภูมิ) พัฒนาเข้มครู เน้นขยายผลเพื่อให้นักเรียนมีงานทำ รูปแบบ“ธุรกิจพอเพียง”

///เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต30 (ชัยภูมิ) เปิดการพัฒนาครู พร้อมกล่าวว่า เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของผู้เรียนให้มีงานทำ (ทวิศึกษา) ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะตรงความต้องการของตลาดแรงงาน เรียนจบแล้วต้องมีงานทำ ไปสู่การรองรับการเป็นศูนย์พัฒนาอาเซียนได้ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาล ให้มีความเพียงพอและตรงความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งความต้องการจัดการเรียนรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่ ต้องการให้นักเรียนได้มีความรู้ด้านวิชาการ และมีทักษะชีวิต ให้ผู้เรียนสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


ด้าน นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ รอง ผอ.สพม.30 (ชัยภูมิ) กล่าวว่า กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สพม.30 จึงได้จัดอบรมครู พร้อมระดมความคิดเห็นทั้งผู้บริหารและครูผู้สอน ที่เคยได้ดำเนินการตามหลักสูตรสมรรถนะอาชีพระยะสั้น ม.ต้น ,การจัดหลักสูตรทวิศึกษาตามโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ มัธยมศึกษาตอนปลาย (รับวุฒิบัตร ปวช. และ ม.6) , การจัดการหลักสูตรเตรียมความถนัด กลุ่มสาขาวิชาชีพการเรียนระดับอุดมศึกษา และการจัดการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการโครงการ “ธุรกิจพอเพียง” ที่ได้ดำเนินการมาแล้ว และยังไม่ได้ดำเนินการมาสรุปหาแนวปฏิบัติและแนวทางส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา สามารถดำเนินการจัดหลักสูตรได้อย่างเหมาะสม และตรงตามความต้องการของสถานประกอบการอีกด้วย


ซึ่งที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้เชิญผู้บริหารและครูโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม Active Learning สู่โครงงาน one school one product จำนวนครูผู้สอน เพื่อให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แล้วสามารถนำรูปแบบการพัฒนา ไปใช้เพื่อสร้างคุณภาพกับนักเรียน ได้เต็มศักยภาพ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำ และ พัฒนากำลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ และโดยเฉพาะ “ธุรกิจพอเพียง”

ด้าน ดร.ศิริวรรณ อาจศรี ผอ.โรงเรียนภูเขียว กล่าวว่า การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นการศึกษาที่โรงเรียนต้องเตรียมพัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะทางสาขาวิชาชีพผู้เรียน ที่ต้องสนองต้องการอัตรากำลังของโลกยุคนี้ ที่สำคัญถึงเวลาที่โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรมุ่งพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางวิชาชีพ ที่ผ่านมาโรงเรียนภูเขียว ได้จัดโครงการรูปแบบเตรียมพื้นฐานความถนัด กลุ่มสาขาวิชาชีพในการเรียนต่ออุดมศึกษา ซึ่งทางโรงเรียนภูเขียว ได้มีโครงการ และรูปแบบการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย หรือเรียกว่า “ทวิศึกษา” เช่น รูปแบบทวิศึกษา ม.ปลาย รูปแบบหน่วยฐานสมรรถนะอาชีพระยะสั้น (ทวิศึกษา ม.ต้น) รูปแบบการเรียนรู้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียง ที่กำลังดำเนินการตามนโยบายของ สพฐ.


ในขณะเดียว ได้มีคณะครู และนักเรียนในสังกัด นำผลิตผลที่เกิดจาการเรียนรู้ด้านการงานอาชีพ อย่างเช่น ขนมเตาอบ ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือน ปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ในโรงเรียน และผลิตภัณฑ์ เช่น ตะกร้าเอนกประสงค์ และหวดไม้ไผ่สารพัดประโยชน์มาเป็นแบบอย่างให้คณะครูที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามแบบกระบวนการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สู่สถานศึกษา” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือ PLC (Professional Learning Community) ได้ชื่นชมในครั้งนี้อีกด้วย //

///ทีมข่าวชัยภูมิ รายงาน///

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com

You may have missed

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Share